Rally-tassut KK ry

SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Rally-tassut KK ry ja sen kotipaikka on Ylöjärvi.

Yhdistyksen toimialueena on Pohjois-Hämeen Kennelpiiri.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää koirien hyvinvointia niin arjen toiminnoissa kuin hyvässä koiranpidossa. Lisäksi se pyrkii edistämään positiiviseen palkitsemiseen ja oppimisteorioihin pohjautuvaa koirankoulutusta ja koiraharrastusta. Tavoitteena on myös edistää koirien hyvinvointia järjestämällä erilaisia koulutus- ja kilpailutilaisuuksia mm. rally-tokossa ja tokossa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koirakoulutusta, kilpailuja, kokeita, näyttelyitä, jäsen- ja yleisötilaisuuksia sekä voi harjoittaa julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksua. Yhdistys voi asianmukaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, perustaa rahastoja sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus hakemusten perusteella.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Jos jäsenen toiminta ei ole sopusoinnussa yhdistyksen tarkoituksen ja toimintaperiaatteiden kanssa, voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä erottaa jäsenen yhdistyksestä.

Jäsenen tulee maksaa jäsenmaksunsa huhtikuun loppuun mennessä. Mikäli näin ei ole tapahtunut, jäsen katsotaan eronneeksi.

Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta sen varoihin.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäsenet suorittavat liittyessään yhdistykseen liittymismaksun ja yhdistyksen vuosikokouksessa määrättävän jäsenmaksun. Mikäli jäsen liittyy yhdistykseen kesken kalenterivuoden, on hän velvollinen suorittamaan liittymismaksun ja jäsenmaksun koko kyseiseltä vuodelta.

6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka valitsee yhdistyksen vuosikokous. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, neljä (4) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Puheenjohtajan ja varajäsenen toimikausi on yksi (1) vuosi ja varsinaisen jäsenen toimikausi on kaksi (2) vuotta. Hallituksen kaksi (2) varsinaista jäsentä on vuosittain erovuorossa.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan

sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) jäsentä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on näitä sääntöjä, varsinaisten kokousten tekemiä päätöksiä ja antamia ohjeita noudattaen:

1. johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta

2. edustaa yhdistystä ja hoitaa sen asioita

3. valita sihteeri ja rahastonhoitaja ja muut tarpeelliset toimihenkilöt

4. valmistella ja esittää vuosikokoukselle edellisen vuoden vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien lausunto

5. valmistella ja esittää vuosikokoukselle seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio

6. valmistella ja esittää varsinaisille kokouksille muut niille kuuluvat asiat

7. nimetä yhdistyksen toiminnan kannalta tarpeelliset toimikunnat

8. päättää uusien henkilöjäsenten sekä toimikuntien jäsenten hyväksymisestä, sekä

9. tehdä esitys jäsenen erottamisesta

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Yhdistyksen hallitus voi myöntää tilinkäyttöoikeuden rahastonhoitajalle tai nimeämilleen henkilöille.

9 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille tai toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Yhdistyksellä on kaksi (2) tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa tai varatoiminnantarkastajaa, jotka valitaan vuosikokouksessa tehtäviinsä kalenterivuodeksi kerrallaan.

10 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

Yhdistyksen kokouksissa ovat äänivaltaisia kaikki 16 vuotta täyttäneet varsinaiset jäsenet. Kullakin heistä on käytössään yksi (1) ääni. Lisäksi äänivaltainen jäsen voi edustaa valtakirjalla enintään kahta (2) yhdistyksen äänivaltaista jäsentä.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11 § Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille sähköpostitse tai tekstiviestinä lähetettävällä kutsulla.

12 § Vuosikokousasiat

Yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksut seuraavalle kalenterivuodelle

8. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja seuraavalle toimikaudelle

9. Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet sääntöjen 6 § noudattaen

10. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa tai varatoiminnantarkastajaa

11. Käsitellään hallituksen vuosikokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet

12. Käsitellään jäsenten tekemät esitykset ja aloitteet, jotka on jätetty kirjallisesti hallitukselle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta

13. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat

14. Kokouksen päättäminen

13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Näiden sääntöjen muutokseen vaaditaan yhdistyksen kokouksen päätös, jota vähintään 2/3 annetuista äänistä on kannattanut.

Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä varsinaisessa tai ylimääräisessä vuosikokouksessa. Päätöstä on kummassakin kokouksessa kannatettava vähintään 3/4 annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat ohjataan samoja tarkoitusperiä edistävälle rekisteröidylle koirayhdistykselle yhdistyksen jälkimmäisen purkamisesta päättävän kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti.

14 § Laki yhdistyksistä

Muuten noudatettakoon, mitä yhdistyslaissa säädetään.